اطلاعیه های آموزشی

تاریخ آزمون کتبی و شفاهی جامع نیمسال دوم ۹۹-۹۸

لینک ورود

ساعت

تاریخ آزمون شفاهی

رشته

ردیف

Lms.iaukishint.ac.ir/general

۹

۲۸/۰۵/۹۹

حقوق بین الملل عمومی

۱

Lms.iaukishint.ac.ir/english

۹

۲۸/۰۵/۹۹

آموزش زبان انگلیسی

۲

Lms.iaukishint.ac.ir/arch

۹

۲۸/۰۵/۹۹

مهندسی معماری

۳

Lms.iaukishint.ac.ir/private

۱۱

۲۸/۰۵/۹۹

حقوق خصوصی

۴

Lms.iaukishint.ac.ir/education

۱۱

۲۸/۰۵/۹۹

مدیریت آموزشی

۵

Lms.iaukishint.ac.ir/urban

۱۱

۲۸/۰۵/۹۹

شهرسازی

۶

Lms.iaukishint.ac.ir/relations

۹

۲۹/۰۵/۹۹

روابط بین الملل

۷

Lms.iaukishint.ac.ir/industrial

۹

۲۹/۰۵/۹۹

مهندسی صنایع

۸

Lms.iaukishint.ac.ir/government

۹

۲۹/۰۵/۹۹

مدیریت دولتی تصمیم گیری وخط مشی گذاری

۹

lms.iaukishint.ac.ir/industry

۱۱

۲۹/۰۵/۹۹

مدیریت صنعتی مالی

۱۰

lms.iaukishint.ac.ir/political

۱۱

۲۹/۰۵/۹۹

علوم سیاسی

۱۱

Lms.iaukishint.ac.ir/computer

۱۱

۲۹/۰۵/۹۹

کامپیوتر

۱۲

Lms.iaukishint.ac.ir/financial

۱۲

۲۹/۰۵/۹۹

مالی مهندسی مالی

۱۳

Lms.iaukishint.ac.ir/accounting

۹

۳۰/۰۵/۹۹

حسابداری

۱۴

Lms.iaukishint.ac.ir/water

۹

۳۰/۰۵/۹۹

مهندسی عمران-منابع آب

۱۵

Lms.iaukishint.ac.ir/civil

۱۰

۳۰/۰۵/۹۹

  عمران سازه

۱۶

Lms.iaukishint.ac.ir/marketing

۱۱

۳۰/۰۵/۹۹

مدیریت بازرگانی

۱۷

Lms.iaukishint.ac.ir/construction

۱۱

۳۰/۰۵/۹۹

مهندسی عمران مدیریت ساخت

۱۸

دکمه بازگشت به بالا