اطلاعیه های آموزشیروابط عمومی

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش در چارچوب قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و مصوبات شورای سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در سال ۱۴۰۰، با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان ایرانی و تربیت نیروی انسانی متخصص، از میان داوطلبان واجد شرایط، در مقطع دکترا دانشجو می پذیرد.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش-دکتری تخصصی PHD -سال ۱۴۰۰

ورود به سامانه ثبت نام دانشجویان دکترا تخصصی واحد بین الملل کیش

جهت هرگونه سؤال در مورد شرایط، ضوابط و نحـوه ثبت نام با شماره تلفـن ۴۷۴۳ سـتاد پاسـخگویی مرکـز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسـلامی تماس گرفته شود.

توضیحات مهم:

۱ -مطابق بخشنامه شماره ۳۴۴۶۷ مورخ ۵/۱۱/۹۳ به استناد مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه کارکنـان و اعضاي هیأت علمی محلهـاي دانشـگاه آزاد اسـلامی مجـاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنـوان محـل تحصیل انتخاب نمایند.

۲ -شهریه واحد بین المللـی کـیش در مقطـع دکتري تخصصی معادل ۱.۵ برابر شهریه واحدهاي دانشـگاهی مرکز استان پشتیبان(تهران مرکز) خواهد بود.

۳ -هرگونه انتقال و میهمانی از واحدها، پردیسها و مراکز بین المللی و برون مـرزي بـه دیگـر واحـدهاي دانشـگاه آزاد اسلامی ممنوع میباشد.

زمان و چگونگی برگزاري آزمون:
آزمون اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل کیش به صورت مصاحبه(مجازي) برگـزار مـی شـود .
زمان برگزاري آزمون طی اطلاعیه اي در نیمه دوم خرداد مـاه اعلام خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دکمه بازگشت به بالا