اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه : منابع آزمون جامع دکتری تخصصی نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

با سلام خدمت دانشجویان عزیز:

منابع امتحان آزمون جامع کلیه رشته های دکتری تخصصی واحد بین الملل کیش در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ طبق جداول پیوست اعلام می گردد.
آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ در آخرین هفته دی ماه برگزار می گردد،و مطابق برنامه ریزی های انجام شده، تاریخ برگزاری امتحان کتبی ۲۹/۱۰/۱۳۹۹و تاریخ امتحان شفاهی ۳۰/۱۰/۱۳۹۹می باشد.

لازم بذکر است دستور العمل اجرایی آن متعاقبا اعلام می گردد.

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته آموزش زبان انگلیسی دکتر بهرام مولایی

ردیف

نام درس

منابع درسی

    

۱

مطالعات یادگیری زبان دوم

                1)Atkinson, D. (2011). Ed. Alternative approaches to SLA. Rutledge.

                2)Doughty, C. & Long, M. (2005). The handbook of second language acquisition. Blackwell Publishing.

                3)Ellis, R. (1992). Second language acquisition and language pedagogy. Multilingual Matters Ltd.

                4)Gass, M. Susan (2017). Second language acquisition: An Introductory Course. Routlege

                5)Herschensohn, J & Young-Scholtern, M (2013). Ed. The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition. CUP

                6)Javier, R. (2007). The bilingual mind: thinking, feeling and speaking. Springer

                7)Jhonson, M. (2004). A philosophy of SLA. Yale Language Series

                8)Kecskes, I & Albertazzi, L. (2007). Ed.  Cognitive aspects of bilingualism. Springer.

                9)Saville-Troike, M (2006). Introducing second language acquisition.CUP

                Trawinski, M (2005). An outline of SLA theories.(10

                11)White, L. (2003). Second language acquisition and universal grammar. CUP

 2

سنجش زبان

                1)Bachman, L.  and Cohen, A. (1998). Interfaces between SLA and language testing research. CUP.

                2)Bachman, L. F. and Palmer, A. S. (1996).  Language Testing in Practice. CUP

                3)Bachman. L. F. (1990).  Fundamental Considerations in language Testing. CUP

                4)Cheng, L, Wantanabe, Y, & Curtis, A (2004). Wasback in language testing. Lawrence Erlbuam.

                5)Fulcher, G. & Davidson, F. (2007). Language testing and assessment. Rutledge.

                6)Gipps, C. (1994). Beyond testing: towards a theory of educational assessment. The Falmer Press

                7)McNamara, (1996). Measuring second language performance. 

                8)O’Malley, M. J. & Pierce, V. L. (1995). Authentic assessment for English language learners. Longman.

                Pohener, E. M (2008). Dynamic assessment. Springer.(9

                10)Weir, C. J. (1988). Communicative language testing. Prentice Hall.

                11)Shohami (2000). The relationship between language testing and second language acquisition, revisited, system (41), 541-553        12)Fox, J., Wesche, M., Bayliss, D., Cheng, L., Turner, C., & Doe, Ch. (2007). Language Testing reconsidered

 

۳

روش تحقیق پیشرفته

۱)      Creswell, J. W. (2014). Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousands Oaks, CA, Sage.

۲)      Creswell, J. W., and Plano Clark, V. L. ( 2007).Designing and Conducting Mixeds Method Research : Thousands OAKS, ca, Sage.

۳)      James, D. B. (2014). Mixed Methods Research for TESOL. Edinburgh University Press.

۴)      Gass,S. M., and Mackey, A. (2008). Data Elicitation for Second and Foreign Language Research. NewYork: Routledge.

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته روابط بین الملل  – مدیر گروه دکتر گارینه کشیشیان   

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

 

سیاست خارجی در تئوری و عمل

۱- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دهقانی فیروزآبادی، نشر سمت

۲- چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علیرضا ازغندی

۳- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، منوچهر محمدی

۴- مقاله سیاست خارجی ایران چند گفتار در عرصه های نظری و عملی / دکتر سجادپور

۵- مقاله چارچوبی مفهومی و فراگیر برای درک و تحلیل سیاست خارجی ایران / سجادپور

۶- مقاله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف/ محمود سریع القلم و مقالات مفید و متعدد در این زمینه

۲

 

 

 

مسائل جاری بین المللی و نقاط بحرانی

۱-      کتاب «بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای» به قلم «سیدعلی نجات»، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۲-      کتاب «بحران های بین المللی تحلیل نظری و مطالعه موردی» تالیف دکتر محمود واعظی در سال ۲۰۱۵ ، انتشارات اداره نشر وزارت امور خارجه 

۳-      کتاب مديريت بحران هاي بين المللي، علي اصغر كاظمي، انتشارات وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ١٣٦٦

۴-      كتاب مديريت بحران در جهاني پيچيده، نوشته گيلپين و مورفي، ترجمه احمدوند و صحرايي، نشر موسسه آموزش عالي ايوانكي، سمنان، ١٣٩٠

۵-      موضوعات و مسائل روز( بحران های منطقه ای و جهانی)

۳

 

نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل

۱-      کتاب نظریه های متعارض در روابط بین الملل جیمز دوئرتی،  ترجمه علیرضا طیب، نشر قومس

۲-      کتاب نظریه پردازی در روابط بین الملل دکتر سیف زاده انتشارات  سمت

۳-      نظریه های روابط بین الملل، (۱۳۹۱)، برچیل، اسکات،  ترجمه حمیرا مشیرزاده

۴-      تحول در نظریه های روابط بین الملل، (۱۳۸۴)حمیرا مشیرزاده

۵-      نظریه روابط بین الملل پیشینه و چشم انداز ،  (1393) عبدالعلی قوام و دیگران

۶-      دیدگاه های جدید در روابط بین الملل ، وحید بزرگی ، نشر نی

۷-      نظریه های روابط بین الملل رویکردهای متعارض به سیاست جهانی ، استفانی لاونس ، ترجمه دکتر عبدالمجید سیفی ، نشر مخاطب 

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته علوم سیاسی- گرایش جامعه شناسی سیاسی مدیر گروه دکتر گارینه کشیشیان

ردیف

نام درس

منابع درسی

    

۱

 

روش شناسی در علم سیاست

۱- روش شناسی در علوم سیاسی و روابط بین الملل – دکتر صادق حقیقت

۲- روش و پژوهش در علوم سیاسی –  دکتر علی اکبر علیخانی و همکاران

۳- روش و نظریه در علوم سیاسی. مارش و استوکر. ترجمه حاجی یوسفی. پژوهشکده مطالعات راهبردی

۴- روش شناسی علوم اجتماعی. ماکس وبر. ترجمه حسن چاوشیان.

۵- رهیافت و روش در علوم سیاسی،  عباس منوچهری

۶- پارادایم شناسی علوم انسانی، برایان فی

۷- هرمنوتیک، ژان گروندن، ترجمه ابوالقاسمی، نشر ماهی.

 2

 

 

 

جامعه شناسی سیاسی ایران

۱- دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران  ، حسین بشیریه

۲- جامعه شناسی سیاسی ایران مبتنی بر کنش ارتباطی، محمود شفیعی

۳- جامعه شناسی اپوزیسیون در ایران، محمدرحیم عیوضی

۴- فرهنگ سیاسی ایران، محمود سریع القلم

۵- جامعه شناسی سیاسی ایران ، علیرضا ازغندی

۶- تضاد دولت و ملت، همایون کاتوزیان

۷- گونه شناسی روشهای مطالعه در جامعه شناسی سیاسی ایران، حاجی یوسفی(مقاله)

۸- ضرورت گونه شناختی روشهای مطالعه در جامعه شناسی سیاسی ایران، مقصودی و فتاحی (مقاله)

 

۳

 

نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی سیاسی

۱- نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، جورج ريتزر، محسن ثلاثي

۲-نظريه اجتماعي کلاسيک، يان کرايب، شهناز مسمي پرست، نشر آگه

۳- نظريه اجتماعي مدرن، يان کرايب، عباس مخبر

۴ – نظريه‌هاي کلاسيک جامعه شناسي، تيم ديليني، صديقي و طلوعي

۵- مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ریمون آرون ؛ باقر پرهام، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱، چاپ پنجم،

 

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته حسابداری  –  دکتر زهره حاجیها  

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

تئوری و پژوهش حسابرسی 

–       Robert Kuhn Mautz, Hussein Amer Sharaf. (1961). The philosophy of auditing. American Accounting Association. Monograph no. 6.

–       DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2-3), 275-326.

Tepalagul, N., & Lin, L. (2014). Auditor independence and audit quality: A literature review. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30(1), 101-121

–          یحیی حساس یگانه. (۱۳۹۶). فلسفه حسابرسی. ناشر: علمی و فرهنگی

–          علی نیکخواه آزاد. (۱۳۹۷). انجمن حسابداری آمریکا. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، سازمان حسابرسی، نشریه ۱۲۱

–          حامی امیراصلانی. (۱۳۹۵). واندا والاس. نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت. سازمان حسابرسی، نشریه ۱۵۹

–          محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حسین فاتح گوش. (۱۳۹۴). بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۲، صفحه ۲۰۳-۲۲۰

                سمیرا ناطقی؛ کاوه مهرانی؛ آرش تحریری.              (1397). مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران. دوره ۲۵، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، صفحه ۱۵۹-۱۷۹

۲

پژوهش های تجربی حسابداری 

* پژوهشهای تجربی و روش شناسی در حسابداری ، مولفان : دکتر بهمن بنی مهد ، مهدی عربی و شیوا حسن پور ، چاپ سوم     

۳

تئوری های  پیشرفته در حسابداری مالی

کتابها:۱

۱-۱- Accounting Theory; A Conceptual and Institutional Approach, 5th Edition

Wolk, Dodd and Tearny

ترجمه : علی پارسائیان –انتشارات ترمه (یا هر ترجمه کامل از انتشارات معتبر )

۱-۲- Financial Accounting Theory 7th Edition

William R. Scott (Chapter 1t0 4)

مقالات

L. Hail, M. Lang and C. Leuz (2020). “Reproducibility in Accounting Research: Views of the Research Community” Journal of Accounting Research, Volume 58, Issue 2, pp. 294-543

Michael Grant, Fredrik Nilsson (2020) “The production of strategic and financial rationales in capital investments: Judgments based on intuitive expertise” The British Accounting Review, Volume 52, Issue 3

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890838919300861

Benefits of Downward Earnings Management and Political Connection: Evidence from Government Subsidy and Market Pricing, the International Journal of Accounting, Volume 53, Issue 4, December 2018, Pages 255-273

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020706318303157

Roger C. Graham, Jared A. Moore (2018). “The mitigation of high-growth-related accounting distortions after sarbanes-oxley, Research in Accounting Regulation. Volume 30, Issue 2, October 2018, Pages 82-94

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105204571830033X

 ۳:سایر مطالب و مقالات ارائه شده در کلاس

 

 

جدول برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته مهندسی مالی   دکتر زهره حاجیها  

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

مباحث پیشرفته در ابزارهای مالی اسلامی 

۱: کتاب اخلاق کسب و کار از دیدگاه اسلام تالیف رفیق عیسی بیکن ترجمه دکتر هاشم نیکومرام و دکتر مهدی معدنچی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

   2: ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) تالیف      دکتر سید عباس موسویان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۲

اقتصاد سنجی مالی پیشرفته 

Introductory Econometrics for Finance Chris Brooks.نویسنده

Cambridge University press  انتشارات:(پنج فصل اول )

مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی ( تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی ) جلد اول ، نویسنده : کریس بروکز ، مترجم : احمد بدری ، عبدالحمید الباقی ، انتشاران : نص (فصلهای ۱ تا۳ )

مبانی اقتصاد سنجی ، جلد اول ،نویسنده دامدار گجراتی ، مترجم : حمید ابریشمی ، انتشارات ، دانشگاه تهران

۳

قیمت گذاری پیشرفته ابزار های مشتقه

۱-      1-قیمت گذاری ابزار مشتقه (مولفان میر فیض فلاح شمس و همکاران ) انتشارات ترمه ،سال چاپ ۱۳۹۸

۲- “Options, Futures, and other Derivatives” John C. Hull, 9th Edition (2015)

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Mechanics of Futures Markets

Chapter 4. Interest Rates

Chapter 5. Determination of Forward and Futures Prices

Chapter 6. Interest Rate Futures

Chapter 7. Swaps

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی – مدیر گروه دکتر عبداله نعامی 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

رفتار مصرف کننده پیشرفته

 

•رفتار مصرف کننده ،شیفمن ،ترجمه مسعود کرمی ،

•رفتار مصرف کننده ،هاوکینز ،ترجمه روستا

 

۲

تحقیقات بازاریابی پیشرفته

• تحقیقات بازاریابی،نارش مالهوترا، ترجمه کامبیزحیدرزاده

•روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی ، بهار تیمورپور، مقصود فراستخواه

۳

بازاریابی صنعتی پیشرفته

•بازاریابی صنعتی ،کریشنا هاوالدار،ترجمه محمدعلی عبدالوند ،هاشم نیکومرام

 

 

 

جدول برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته مدیریت دولتی خط مشی گذاری عمومی – دکتر عبداله نعامی  

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

تحلیل رفتاری در سازمان های اداری

*Aging,Obsolescence and Organizational Innovation

*Underestanding and managing misbehavior in organizations

*Behavioral Ethics in Organizations :A Review

*Emerging Positive in Organizational Behavior

*Knowledge work as organizational

 Behavior

*مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته – نویسنده : حسن زارعی متین

۲

نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 

*تئوری های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی _ دکتر رحمان سرشت

۳

تئوری های خط مشی گذاری عمومی

*تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی – تالیف :دکتر الوانی

*فرآیند خط و مشی گذاری عمومی – تایف : دکتر الوانی و فتاح شریف زاده

 

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته مدیریت آموزشی-  مدیرگروه دکتر مجتبی معظمی

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

مبانی اجتماعی و اقتصادی مدیریت آموزش

*کتاب اصول و مبانی مدیریت ، دکتر لقمان کشاورز

*کتاب مبانی و اصول مدیریت آموزشی ، غلامرضا شمس

*متون علمی معتبر در زمینه

– مدل های مرتبط با عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر کیفیت اموزش

– متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط با مدیریت در حوزه آموزش

*knowledge management foundation ,Steve Fuller

۲

مدیریت مالی در آموزش و پرورش

*مدیریت مالی ، جلد اول و دوم ، ریموند پی .نوو، ترجمه دکتر جهانخانی و پارسانیان ، انتشارات سمت

*مبانی امور مالی و بودجه (درآموزش و پرورش )، انتشارات سمت

*ارائه های ۲۰۱۹ دانشجویان

 

۳

روشهای برنامه ریزی درسی

*برنامه درسی به سوی هویت های جدید ، جلد اول ، کورورش  فتحی واجارگاه

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته مدیریت صنعتی-مالی- مدیر گروه دکتر کیامرث فتحی     

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

علم مدیریت فازی

 

 

 • Fuzzy logic for Business,financial and management.George Bojadziev and Maria Bojadziev . chap1,chap2and chap 3
 • کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت و مهندسی (کلاسیک و فازی ) عباس پور اسفدن ، قنبر ، ناشر: اساتید برتر ، فصل چهارم 

۲

پویایی سیستم  

•پویایی شناسی سیستم ها – دیدگاه سیستمی – دکتر علینقی مشایخی – انتشارات آریان قلم

•Business Dynamics : Systems Thinking and Modeling for a Complex World John D Sterman McGraw –Hill2000

 

۳

مدلسازی ریاضی در مدیریت مالی

 • مدلسازی ریاضی ( دکتر محمدرضا مهرگان )
 • پژوهش عملیاتی:ریچارد برانسون فصل اول ( مجید پسران قادرو همکاران)
 • مطالب ارائه شده در کلاس(جزوه مدلسازی ریاضی ) (دکتر محمود مدیری )

 

 برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته مهندسی معماری – مدیر گروه دکتر سیدهادی قدوسی فر

 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

معماری و طبیعت

 • طراحی با طبیعت، (۱۳۸۶)یان مک هارگ ترجمه عبدالحسین وهاب زاده
 •  Treib, Marc. (2020) Thinking a Modern Landscape Architecture, West & East: Christopher Tunnard, Sutemi Horiguchi, San Francisco: ORO Editions.
 • Greenways, blueways, skyways and other ways to a better London (1995) Tom Turner, Landscape and Urban Planning (33)
 • Greenway planning in Britain: recent work and future plans, (2006) Tom Turner, Landscape and Urban Planning (76)
 • Open space planning in London (1992) Tom Turner, The town planning review,

۲

معماری معاصر نظریه ها و مکاتب

 • معماری ، شهرسازی قرن بیستم ،مانیا گولامپونیانی، ویتورو،(۱۳۸۴ ) ، ترجمه لادن اعتضادی ،تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 • مبانی نظری معماری ، کاپن ،دیوید اسمیت،(۱۳۸۸ )، ترجمه علی یاران، تهران ، انتشارات شهیدی، جلد سوم ، چاپ اول ، (ص ۱۰۹-۱۳۲)
 • هنر در گذر زمان ، گاردنر ، هلن ، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران ، انتشارات اگاه ،چاپ هفتم ، ( ص ۵۶۰-۵۶۶ )
 • سیری در مبانی نظری ، معماریان ، غلامحسین ، (۱۳۸۴)، تهران، نشر سروش دانش
 • مقالات بررسی شده در کلاس

 

۳

روش های علوم تجربی در  فرایند طراحی

 • آفرینش نظریه های معماری ،لنگ ص ۲۷-۸۲
 • دگرگونی ارمان ها در معماری مدرن فصل ۲۴
 • آشنایی با فلسفه علم – شیخ رضایی و کرباسی زاده فصل ۳
 • مقاله ضرورت روش و علیه فرمالیسم معمار ۷۲و ۱۰۱

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته  مهندسی برق قدرت مدیر گروه دکتر جواد علمایی

 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده  

۱-Third Generation  Photovoltaics (Advanced Solar Energy Converdion) by M.A Green

۲-Solar Cellls: Materials, Manufacture and Operation by Tom Markvart

 3-Wind Power  in Power Systems by Thomas Ackermann

۴-Wid Turbines by Erich Hau

۵-Wind Turbine Control Systems ( Principles ,Modeling and Gain Scheduling Design) by Fernando D. Bianchi, Hernan De Battista and Ricardo J.Mantz

 

۲

سیستم های عیب یابی و کنترل پذیری خطا   

۱-Diagnosis and Fault Tolerant Control, by MOGNES BLANKE etal

۲-جزوه درسی استاد که در دسترس دانشجویان می باشد

۳

ریز سیستم ها و ریز مولدها 

Microgrids:Architectures and Control

By nikos Hatziargyriou

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته  مهندسی صنایع- مدیر گروه دکتر وحید برادران

 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

بهینه سازی ترکیبی 

۱-Combinatorial Optimization by Vangelis Th .Paschos Wiley

۲-Combinatorial Optimization ; Algorithms and complexity by Christos H.papadimitriou,Kenneh Steliglitz

 

 

۲

نظریه های تصمیم گیری  

Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications 1 stEdition Gwo-Hshiung Tzeng,Jih-Jeng Huang

Chapman and Hall/CRC Published June 22,2011 Reference -352 pages- 66B/W Illustratios ISBN 9781439861578-CAT#K12846

Multiple- Criteria Decision Making Concepts, Techniques,and Extensions Authors : Yu, Po-Lung

 تصمیم گیری های چند معیاره، محمد جواد اصغرپور،ناشر :دانشگاه تهران ،تاریخ نشر:۱۳۹۷

۳

مباحث پیشرفته در بهینه سازی سیستم ها ۱

۱-Multiple Attribute Decision Making :Methods and Applications, 1st Edition,Gwo- Hshiung Tzeng, Jih-Jeng Huang, Chapman and Hall/ CRC,ISBN 9781439861578-CAT#K12846

۲-Multiple-Criteria Decision Making Concepts , Techniques, and Extensions, Yu,Po-Lung

۳-تصمیم گیری های چند معیاره، محمد جواد اصغرپور،ناشر :دانشگاه تهران ،تاریخ نشر:۱۳۹۷

۱-Enterprise Dynamics ,Simulation Sofware /TUTORIAL, Incontrol Simulation Software,The Netherlands,

 www.Incontrolsim .com

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته عمران مهندسی و مدیریت منابع آب – مدیر گروه دکتر بابک امین نژاد

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

هیدرولیک محاسباتی

۱-هیدرولیک محاسباتی –مولف : کریستوفر کونیتاس – ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲-دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک –نویسندگان سعیدرضا صباغ یزدی ، فاطمه زندی گوهرریزی ،مهنا تاج نسایی، کتاب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲

هیدرولوژی پیشرفته

هیدرولوژی کاربردی دکتر علیزاده

۳

هیدرولیک پیشرفته

هیدرولیک کانال باز –دکتر جلیل ابریشمی

                                                               

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته عمران-  مدیریت ساخت – مدیر گروه دکتر بابک امین نژاد

 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

برنامه ریزی وکنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه – دکتر علی حاج شیر محمدی

۲

تحلیل  سیستم

تحلیل سیستم –دکتر محمد کاراموز

۳

مدیریت مقررات پیمان

•اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی اثر روانشادنیا

•راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت(EPC) در طرح های عمرانی اثر فرشادفر

  

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته عمران-  سازه- مدیر گروه دکتر بابک امین نژاد

 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

*تحلیل و طراحی پلاستیک سازه ها ی فولادی ، ترجمه مرتضی تقی پور

* طراحی پلاستیک قالب ها ، ترجمه علی کاوه

* روش های پلاستیک برای سازه ها ی فولادی و بتنی ، ترجمه : محمدرضا اصفهانی

*تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها ، مرتضی جمشیدی

 

۲

تکنولوژی عالی بتن

*تکنولوژی بتن دکتر رمضانیاپور

*تکنولوژی و طرح اختلاط بتن  دکتر مستوفی

*مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

*سازه های بتنی دکتر رمضانیان پور

*تعمیر سازه های بتنی نویسنده دکتر قدوسی

۳

طرح لرزه ای سازه ها

*طراحی کاربردی ساختمان های مقاوم در برابر زمین لرزه ، تالیف: دیوید کی ، ترجمه:ناطقی الهی

*استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴

*کاب طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر  زمین لرزه ، تالیف : واکابایاشی ، ترجمه : معماری و ناطق الهی

*طراحی سازه ای ضد لرزه ای ،تالیف : فرزاد نعیم

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته  مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیر گروه  دکتر علی هارون آبادی

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

موتورهای جستجو و وب کاوی 

 1. Bing Liu, Web data mining, Second edition, Springer, 2011.
 2. Charu C., Aggarwal, Recommender Systems, Springer,2016.
 3. Anthony Scime, Web Mining: Applications and Techniques, Idea Group Publishing, 2005.

 

۲

متدلوژی ایجاد نرم

افزار

 

[۱] AMBLER, S. W. 1998. Process Patterns: Building Large-Scale Systems Using Object Technology. Cambridge University Press, New York, NY.

[۲] AMBLER, S. W., NALBONE, J., AND VIZDOS, M. J. 2005. The Enterprise Unified Process: Extending the Rational Unified Process. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

[۳] COCKBURN, A. 2006. Agile Software Development: The Cooperative Game, 2nd ed. Addison-Wesley, Reading, MA.

[۴] OMG. 2003. Model Driven Architecture (MDA) Guide. Object Management Group (OMG). Available online at http://www.omg.org/cgi-bin/doc?omg/03-06-01.

[۵] OMG. 2007. Software and Systems Process Engineering Meta model Specification (v2.0). Object Management Group (OMG). Available online at http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/2007-11-01.

[۶] RALYTÉ, J., BRINKKEMPER, S., AND HENDERSON-SELLERS, B. (Eds.). 2007. Situational Method Engineering: Fundamentals and Experiences. Springer, New York, NY.

[۷] RAMSIN, R., AND PAIGE, R. F. 2008. Process-centered review of object-oriented software development methodologies. ACM Computing Surveys 40, 1 (February), Article 3, 89 pages.

[۸] SHOVAL, P. 2007. Functional and Object Oriented Analysis and Design: An Integrated Methodology. Idea Group Publishing, Hershey, PA.

 

۳

نظریه اطلاعات و کدینگ

۱)MacKay, David JC. Information theory, inference and learning algorithms. Vol 7. Cambridge: Cambridge university press, 2003.

۲)Cover, Thomas M. and Joy A. Thomas. Elements of

 information theory. John Wiley & Sons, 2012.

 

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته حقوق خصوصی- دکتر مجتبی نظیف 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

حقوق مدنی تطبیقی

۱. كتاب حقوق مدني تطبيقي: – انتشارات سمت -مولف: به قلم گروهي از مولفان

۲. كتاب درس هايي از حقوق مدني تطبيقي: نشر میزان – مولف : دکتر صفایی

۳. كتاب حقوق مدني و حقوق تطبيقي: نشر میزان-

– مولف: دكترصفايي

 

۲

مسئولیت مدنی تطبیقی

*کتاب مسئولیت مدنی ، دکتر سید حسین صفایی و حبیب الله رحیمی

* کتاب مسئولیت مدنی ، دکتر کاتوزیان

* کتاب مسئولیت مدنی تطبیقی  ، دکتر سید حسین صفایی و حبیب الله رحیمی

*کلیه قوانین مرتبط در حقوق ایران از جمله قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی

۳

فقه استدلالی ۲

*مقاله بررسی فقهی استخراج و مبادله رمز ارز ها با تمرکز بر شبکه ” بیت کوین “، نوشته محسن خردمند، مجله معرفت اقتصاد اسلامی ، بهار و تابستان ۱۳۹۸، شماره ۲۰

*مقاله تحقیق در زمینه احکام وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ، نوشته محمد امینی فر و هاشمی مجد 

* کلیه مقالات و مطالب ارائه شده در کلاس

 

 

                            برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته حقوق بین الملل عمومی  – دکتر مجتبی نظیف

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

متون حقوقی پیشرفته

Treaty handbook (Prepared by treaty section of the Office of Legal affairs)

United nation s publication elSBN-978-92-055293-6

۲

نقد و بررسی مکاتب  فلسفی در حقوق بین الملل

فلسفه حقوق بین الملل – نوشته فرناندو تسون – ترجمه محسن محبی تا صفحه ۱۵۸

۳

تحلیل محتوا و احکام قضایی و داوری بین الملل

1.   کتاب دکتر سید داود آقائی و سایرین ، دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری ، انتشارات دانشگاه تهران

 

2.   کتاب دکتر علیرضا ظاهری ، تحلیل محتوای آرا ، احکام قضایی و داوری بین المللی ؛ جلد اول : دیوان بین المللی دادگستری

3.   آرا دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ملی کردن صنعت نفت ایران

4.   رای دیوان بین المللی  دادگستری در قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران

5.   رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حادثه هوایی

6.   رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی

7.   رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی

 

 

 

جدول برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته شهرسازی  – مدیر گروه  دکتر کاوه رشیدزاده 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی

منابع برنامه ریزی شهری

•نظریه برنامه ریزی : دیدگاه های سنتی و جدید ، پرویز اجلالی ، مجتبی رفیعیان ، علی عسکری ، انتشارات آگاه ،۱۳۹۴

•دیالکتیک آینده ها ( چشم اندازهای نو برای نظریه برنامه ریزی ) فیلیپ آلمندینگر و تئودور جونز ، ترجمه عارف اقوامی مقدم ، آزاد پیما ، ۱۳۹۴

•درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری ، جهره عبدی دانشپور ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۷(چاپ سوم ۱۳۹۴)

منابع طراحی شهری :

•2006، ریخت شناسی : اقتصاد سیاسی و طراحی شهری ، کاتبرت ، الکساندر ، ترجمه دانیال حقیقی۱۳۹۴ 

•طراحی شهری : مفاهیم و جریان های معاصر ، تریدیب بنرجی و آناستازیا لوکایتوسیدریس ترجمه رضا بصیری مژدهی و نوید

•سه جلد کتاب “سیراندیشه های شهرسازی ” جهانشاه پاکزاد

۲

روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 

*پژوهش ، پژوهشگری و پرزوهشنامه نویسی ، جلد اول و دوم- دکتر خلیل میرزایی

*روش تحقیق در علوم انسانی ، حافظ نیا

*روشهای تحقیق در معماری ، لیندا گروت

۳

ویژه ۱: موضوع آزاد در چهارچوب رساله 

*روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)لوک وان کامپنهو،ریموند کیوی،عبدالحسین نیک گهر (مترجم)، ناشر : توتیا۱۳۸۶

*پویش کیفی و طرح پژوهش :انتخاب از میان چنج رویکرد (روایت پژوهشی ،پدیدار شناسی ، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی )جان کرسول ، حسن دانایی فرد (مترجم)، ناشر: اشراقی ، صفار ، تاریخ نشر: ۱۳۹۶

*روش تحقیق ف جان کرسول انتشارات  علامه طباطبایی

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته  مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 

ردیف

نام درس

منابع درسی

۱

توربولانس

*میکانیک سیالات پیشرفته ، مولف وایت

*توربولانس  ، مولف حیدری نژاد

۲

طراحی مبدل های حرارتی پیشرفته

*Process Heat Transfer, book

Robert W.Serth

۳

لایه های مرزی

Schlichting,H,Gersten ,K,with contributions by Krause E,Oertel H, Mayes,C,(translator),2000.

Boundary Layer Theory , Springer , 8thRev.&enl..Edition, Berlin.

Cebeci,T,2004.Analysis of Turbulent Flows,2nd edition,Elsevier Science. Panton ,R.L.

Incompressible Flow , 3rd Edition,J,Wiley

 

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا