اطلاعیه های آموزشیلیست رشته ها

لیست رشته های مقطع دکترا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

لیست رشته های مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش به تفکیک گروه های آموزشی

گروه  علوم انسانی

گروه فنی و مهندسی

حقوق بین المللی عمومی

مهندسی عمران-مدیریت ساخت

حقوق خصوصی

مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت منابع آب

حقوق عمومی

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

حقوق جزا و جرم شناسی

مهندسی عمران-حمل و نقل

علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی

مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی

مهندسی عمران-راه و ترابری

علوم سیاسی-سیستگذاری عمومی

مهندسی عمران-زلزله

علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی

مهندسی عمران-محیط زیست

علوم اقتصادی-اقتصاد سنجی

مهندسی عمران-سازه

علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی

مهندسی عمران-مهندسی سواحل،بنادر وسازه های دریایی

روابط بین الملل

مهندسی برق- قدرت

آموزش زبان انگلیسی

مهندسی برق –کنترل

ادبیات فرانسه

مهندسی برق-مخابرات

حسابداری

مهندسی برق-الکترونیک

مالی – مهندسی مالی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مالی- مالی بین المللی

مهندسی کامپیوتر-معماری سیتمهای کامپیوتری

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

مدیریت دولتی-رفتار سازمانی

مهندسی هوا فضا-مهندسی فضایی

مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات

مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی

مدیریت آموزشی

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات

مدیریت ورزشی

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها

فیزیولوژی ورزشی

علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی

مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی

علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها

علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

علوم و مهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

مهندسی شیمی

مدیریت بازرگانی -مدیریت بازاریابی

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

آموزش عالی-مدیریت آموزش عالی

مهندسی پزشکی-بیومکانیک

مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات

مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی

مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند

مهندسی پزشکی-بافت

مدیریت تکنولوژی-مدیریت تحقیق و توسعه

علوم و مهندسی محیط زیست

مدیریت تکنولوژی-مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی

مهندسی محیط زیست – منابع آب

مدیریت رسانه

گروه هنر

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

معماری

علوم ارتباطات

شهرسازی

فرهنگ و ارتباطات

پژوهش هنر

کارآفرینی

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

برنامه ریزی درسی

گروه علوم پایه

مشاوره

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

روانشناسی تربیتی

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

روانشناسی

آمار

روان شناسی سلامت

شیمی –شیمی فیزیک

روان شناسی بالینی

زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا

جمعیت شناسی

علوم زمین –زمین شناسی اقتصادی

جامعه شناسی-جامعه شناسی گروههای اجتماعی

میکروبیولوژی

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

فیزیک دریا-دینامیک

جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی

 

آب و هوا شناسی

 

دکمه بازگشت به بالا