اطلاعیه های آموزشی

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش در چارچوب قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و مصوبات شورای سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در سال ۱۴۰۰، با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان ایرانی و تربیت نیروی انسانی متخصص، از میان داوطلبان واجد شرایط، در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

ورود به سامانه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد واحد بین المللی کیش

جهت هرگونه سؤال در مورد شرایط، ضوابط و نحـوه ثبت نام با شماره تلفـن ۴۷۴۳ سـتاد پاسـخگویی مرکـز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسـلامی تماس گرفته شود.

توضیحات مهم:

۱ -مطابق بخشنامه شماره ۳۴۴۶۷ مورخ ۵/۱۱/۹۳ به استناد مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه کارکنـان و اعضاي هیأت علمی محلهـاي دانشـگاه آزاد اسـلامی مجـاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنـوان محـل تحصیل انتخاب نمایند.

۲ -شهریه واحد بین المللـی کـیش در مقطـع کارشناسی ارشد، معادل ۱.۲۵ برابر شهریه واحدهاي دانشجویان واحدهای داخلی(غیر بین الملل) خواهد بود.

۳ -هرگونه انتقال و میهمانی از واحدها، پردیسها و مراکز بین المللی و برون مـرزي بـه دیگـر واحـدهاي دانشـگاه آزاد اسلامی (واحدهای داخلی) ممنوع میباشد.

زمان و چگونگی برگزاري آزمون:
آزمون اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل کیش به صورت مصاحبه(مجازي) برگـزار مـی شـود .
زمان برگزاري آزمون طی اطلاعیه اي متعاقبا اعلام خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دکمه بازگشت به بالا