اطلاعیه های پژوهشیبخشنامه ها و فرمهای پژوهشی

مراحل و مدارک مورد نیاز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دانشجویان گرامی ، جهت تشکیل جلسه دفاع ،لطفا در گام اول نسبت به تکمیل فرمهای قبل از جلسه دفاع، اقدام نموده و بعد از برگزاری جلسه دفاع ، مبادرت به تکمیل فرمهای بعد از برگزاری جلسه دفاع  با همکاری اساتید راهنما و مشاور و داور نمایید.

۱- دانلود فرمهای قبل از جلسه دفاع (کارشناسی ارشد)

مدارک مورد نیاز و نکات مهم جهت تشکیل پرونده دفاع:

 • تکمیل فرم اعلام آمادگی دفاع (با امضاء اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان مربوطه)
 • تکمیل فرم درخواست تعیین وضعیت مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
 • ارائه فرم تسویه حساب
 • آماده بودن پایان نامه
 • تحویل فرم داوري تکمیل شده حداقل سه روز قبل از دفاع و بدون ارائه این فرم جلسه دفاع تشکیل نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو است.
 • تحویل فرم “ب” امضا شده به وسیله اساتید و همچنین ارائه فرم”ب”در یک فایل Word روي CD در  روز دفاع(سی دي چکیده باید شامل فرم”ب”در یک فایل Word باشد، در غیر اینصورت تمام عواقب ناشی از عدم ثبت نمره نهایی دانشجو به عهده خود دانشجو میباشد)
 • ارائه استعلام همانندجویی ایراندک که به امضاي استاد راهنما رسیده باشد(سقف مجاز %۳۵ میباشد)حداقل دو هفته قبل از دفاع باید استعلام ارائه شود؛ در غیر اینصورت به هیچ وجه امکان دفاع دانشجو وجود نخواهد داشت.
 • امكان دفاع دانشجو تنها پس از سپري شدن ۶ ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه آموزشی مربوطه وجود دارد.
 • جهت اطلاع از مهلت تشکیل پرونده در هر ترم، به اطلاعیه های پژوهشی سایت مراجعه نمایید.
 •  یادآوري زمان و محل دفاع به استادان یک روز قبل از جلسه دفاع توسط دانشجو ضرورت دارد و عواقب عدم اطالع رسانی به موقع به عهده دانشجو میباشد. 
 • ضرورت حضور دانشجو در محل دفاع یک ساعت قبل  از برگزاری جلسه دفاع و هماهنگی با کارشناس پژوهش
 • در صورت نبود سوابق اساتيد در معاونت پژوهش و فناوري ارائه تصویر آخرین حكم كارگزینی اساتيد خارجی (راهنما، مشاور و داور ) الزامی می باشد.

۲- فرمهای بعد از برگزاری جلسه دفاع (کارشناسی ارشد)

نکات مهم بعد از برگزاری جلسه دفاع و ثبت نمره نهایی پایان نامه :

 • در صورت وجود اصلاحات اعلام شده توسط هیات داوران ،پس از رفع اصلاحات پایان نامه خود را با توجه به دستورالعمل نگارش پایان نامه و آلبوم نمونه صفحات پایان نامه (قابل دانلود در سایت دانشگاه) آماده نموده و به ایمیل کارشناس پژوهش ارسال نموده و منتظر پاسخ بمانید. بعد از تایید پژوهش اقدام به صحافی شود.
 • پس از تایید پایان نامه توسط کارشناس پژوهش، ثبت یک نسخه پایان نامه word و pdf و چکیده در سایت ایرانداک و دریافت کد رهگیری جهت ارائه به دانشگاه و منتظردریافت تاییدیه ثبت پایان نامه از ایرانداک و سپس مراجعه به دانشگاه) درصورت عدم تاییدیه ایرانداک ، امکان پیگیری مراحل بعد نمی باشد.
 • پس از تایید پایان نامه توسط پژوهش، تحویل یک نسخه صحافی شده به همراه ۲ عدد CD و قاب شامل پایان نامه word وpdf به کتابخانه دانشگاه
 • در صورت درخواست استاد راهنما و یا مشاور تحویل یک نسخه صحافی شده به همراه CD پایان نامه (شامل فایل word وpdf پایان نامه ) به اساتید راهنما و مشاور
 • تحویل ۲عددCD به همراه قاب به پژوهش واحد (CD اول شامل فایلهای word وpdf پایان نامه و word فرم ب وword فرم چکیده ، CD دوم شامل word وpdf پایان نامه و word فرم ب وword فرم چکیده و اسکن فرم های زیر: ۱-فرم اعالم آماده بودن جهت صحافی۲-فرم چکیده ۳ -فرم ب ۴-فرم تحویل نسخه های پایان نامه ۵-فرم تعهد استاد راهنما ومشاور۶-فرم تعهد دانشجو۷-تهعد نامه اصالت پایان نامه ۸-صفحه تایید هیات داوران ۹-گواهی رسید پذیرش پایان نامه توسط ایرانداک (از پژوهش واحد تحویل گرفته شود)۱۱-فرم خروج اساتید از پایان نامه دانشجو(از پژوهش واحد تحویل گرفته شود).
 • تمام مدارک تحویلی به پژوهش و فرم ها باید با امضاء کامل اساتید باشد ( کپی امضاها و اسکن رنگی قابل قبول نمی باشد.همچنین امضای از طرف قابل قبول نمی باشد)
 • نمره نهایی صرفا در صورتی ثبت می شود که مراحل سامانه پژوهشیار توسط دانشجو و اساتید نیز همزمان کامل شده باشد.

فرمها و دستورالعمل ها:

دکمه بازگشت به بالا