اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه مهم: برنامه زمانبندی” آزمون جامع” نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹

با عنایت به شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شماره نامه ۱۲۹۵/۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و پیرو دستورالعمل نحوه برگزاری ارزیابی آزمون جامع دوره دکتری به شماره ۷۰۶۱/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ در راستای حفظ سلامت دانشجویان دوره دکتری تخصصی و به حداقل رساندن جا به جایی دانشجویان به دلیل شیوع بیماری کرونا جهت برگزاری آزمون جامع ، توجه به نکات ذیل توسط دانشجویان محترم الزامی است:

۱- تاریخ برگزاری امتحانات کتبی آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در روزهای ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ و ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ بصورت حضوری برگزار می گردد.
۲- دانشجویان می توانند واحد دانشگاهی محل سکونت خود را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب نمایند. لذا حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰ به صورت مکتوب با امضا و تاریخ ، محل انتخابی را حتما از طریق سامانه تیکتینگ به مسئول دایره امتحانات ارسال نمایند .در غیر اینصورت محل انتخابی دانشجو واحد بین الملل کیش در نظر گرفته خواهد شد.
۳- تاریخ برگزاری امتحان شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.( آزمون شفاهی به صورت حضوری یا مجازی به تشخیص گروه های تخصصی خواهد بود.
)

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  آموزش زبان انگلیسی

رئیس کارگروه :دکتر بهرام مولایی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

مطالعات یادگیری زبان دوم

 

Doughty, Catherine J. and Michael H. Long (eds). (2005) .The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell Publishing,

 

Ellis. R. (2009). The study of the second language acquisition. OUP

 

Herschensohn, J & Young-Scholtern, M (2013). Ed. The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition. CUP.

 

Javier, R. (2007). The bilingual mind: thinking, feeling and speaking. Springer.

 

Mitchell, R.; Myles, F. & Mardsen, E. (2013). Second language

Saville-Troike, M (2006). Introducing second language acquisition.CUP

 

Trawinski, M (2005). An outline of SLA theories.

 

White, L. (2003). Second language acquisition and universal grammar. CUP

 

 

۲

تحقیق در اموزش زبان

 

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2011). Mixed Method Research, Designing and Conducting. U. S. A.: Sage pub.

 

Mackey, A. & Gass, S. M. (2012). Research Methods in Second Language Acquisition. BI. U. S. A.: Blackwell Publication.

 

Best, J. W. & Kahn J.V. (2013). Research in Education. N.J.: Prentice Hall

 

Hatch & Farhady (1981) Research Design and Statistics for Applied Linguistics, Longman. J.W.

 

Cohen L., Lawrence Manion and Keith Morrison. (2012) Research Methods in Education

 

Fogiel M. (2010) Statistics –Super Review (All you need to know!)

 

 

۳

سنجش زبان

 

Bachman, L.  and Cohen, A. (1998). Interfaces between SLA and language testing research. CUP.

 

Bachman. L. F. (1990).  Fundamental Considerations in language Testing

 

Brown, D. J. & Hudson, T. (2002). Criterion-referenced language testing. CPU.

 

Cheng, L, Wantanabe, Y, & Curtis, A (2004). Wasback in language testing. Lawrence Erlbuam.

 

Falchikov, N. (2005). Improving assessment through student involvement

RoutledgeFalmer.

 

ASSESSMENT AND COLLABORATION IN ONLINE LEARNING ,Karen Swan, Jia Shen, Starr Roxanne Hiltz

 

Fulcher, G. & Davidson, F. (2007). Language testing and assessment. Rutledge.

 

Gipps, C. (1994). Beyond testing: towards a theory of educational assessment. The Falmer Press

 

McNamara, T. (1966).  Measuring Second Language Performance. Longman.

 

 

 

 

ناظر داخلی:

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  برق -قدرت

رئیس کارگروه :  دکتر علمائی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده

 

۱-Third Generation  Photovoltaics (Advanced Solar Energy Converdion) by M.A Green

۲-Solar Cellls: Materials, Manufacture and Operation by Tom Markvart

۳-Wind Power  in Power Systems by Thomas Ackermann

۴-Wid Turbines by Erich Hau

۵-Wind Turbine Control Systems ( Principles ,Modeling and Gain Scheduling Design) by Fernando D. Bianchi, Hernan De Battista and Ricardo J.Mantz

 

 

۲

سیستم های عیب یابی و کنترل پذیری خطا

 

۱-Diagnosis and Fault Tolerant Control, by MOGNES BLANKE etal

۲-جزوه درسی استاد که در دسترس دانشجویان می باشد

 

 

۳

ریز سیستم ها و ریز مولدها

 

Microgrids:Architectures and Control

By Nikos Hatziargyriou

 

 

 

ناظر داخلی

 

دانشجو:. (البرجی)

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  برق -قدرت

رئیس کارگروه :  دکتر علمائی

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده

 

۱-Third Generation  Photovoltaics (Advanced Solar Energy Converdion) by M.A Green

۲-Solar Cellls: Materials, Manufacture and Operation by Tom Markvart

۳-Wind Power  in Power Systems by Thomas Ackermann

۴-Wid Turbines by Erich Hau

۵-Wind Turbine Control Systems ( Principles ,Modeling and Gain Scheduling Design) by Fernando D. Bianchi, Hernan De Battista and Ricardo J.Mantz

 

 

۲

ریز سیستم ها و ریز مولدها

 

Microgrids:Architectures and Control

By nikos Hatziargyriou

 

 

۳

برنامه ریزی سیتم های قدرت

 

Electric Power System Planning, Issues, Algorithms and Solution

Authors: Seifi, Hossein, Sepasian, Mohammad Sadegh

Power System Engineering Planning Design and Operation of Power Systems and Equipment

Authors: Juergen Schlabbach, Karl-Heinz Rofalski

Modern Power Systems Analysis

Authors: Wang, Xi-Fan, Song, Yonghua, Irving, Malcolm

 

 

 

ناظر داخلی

 

دانشجو:. (تواضع )

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  حسابداری

رئیس کارگروه :دکتر زهره حاجیها

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

تئوری و پژوهش حسابرسی

 

Robert Kuhn Mautz, Hussein Amer Sharaf. (1961). The philosophy of auditing. American Accounting Association. Monograph no. 6.

–          DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2-3), 275-326.

Tepalagul, N., & Lin, L. (2014). Auditor independence and audit quality: A literature review. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30(1), 101-121

–          یحیی حساس یگانه. (۱۳۹۶). فلسفه حسابرسی. ناشر: علمی و فرهنگی

–          علی نیکخواه آزاد. (۱۳۹۷). انجمن حسابداری آمریکا. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، سازمان حسابرسی، نشریه ۱۲۱

–          حامی امیراصلانی. (۱۳۹۵). واندا والاس. نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت. سازمان حسابرسی، نشریه ۱۵۹

–          محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حسین فاتح گوش. (۱۳۹۴). بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۲، صفحه ۲۰۳-۲۲۰

سمیرا ناطقی؛ کاوه مهرانی؛ آرش تحریری.              (1397). مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران. دوره ۲۵، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، صفحه ۱۵۹-۱۷۹

 

 

۲

پژوهش های تجربی حسابداری

 

* پژوهشهای تجربی و روش شناسی در حسابداری ، مولفان : دکتر بهمن بنی مهد ، مهدی عربی و شیوا حسن پور ، چاپ سوم

 

 

۳

تئوری های  پیشرفته در حسابداری مالی

 

مجموعه مقالات اعلام شده در کلاس درس

 

 

ناظر داخلی

 

 

جدول برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته حقوق خصوصی

رئیس کار گروه : دکتر صفائی

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

مسئولیت مدنی تطبیقی

 

کتاب مسئولیت مدنی، دکتر سیامک ره پیک

کتاب مسئولیت مدنی ، دکتر سید حسین صفایی و حبیب الله رحیمی

* کتاب مسئولیت مدنی ، دکتر کاتوزیان

* کتاب مسئولیت مدنی تطبیقی  ، دکتر سید حسین صفایی و حبیب الله رحیمی

*کلیه قوانین مرتبط در حقوق ایران از جمله قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی  و قانون بیمه اجباری سال ۹۸

 

 

۲

حقوق تجارت بین المللی

 

کتاب حقوق تجارت بین الملل ، دکتر  عبدالحسین شیروی

 

 

 

۳

فقه استدلالی ۱

 

مکاسب و شرح لمعه

 

 

 

ناظرداخلی

 

 

 

 

 

جدول برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته حقوق عمومی

رئیس کار گروه : دکتر صفائی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

سازمانهای بین المللی وبین الدولی

 

کتاب حقوق سازمانهای بین المللی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، انتشارات مجد.

کتاب سازمان های بین المللی، جلد دوم، دکتر سیدقاسم زمانی، انتشارات شهر دانش

 

 

۲

نظارت بر اعمال حکومت

 

جزوه درسی استاد دکتر پروین، دانشگاه تهران پردیس کیش

کتاب نظارت بر اعمال حکومت، عمید زنجانی، انتشارات دانشگاه تهران

 

 

۳

حقوق اقتصادی عمومی

 

کتاب حقوق عمومی اقتصادی، دکتر روح الله موذنی

کتاب حقوق اقتصادی، دکتر عبدالحسین شیروی

مباحث ذکر شده در کلاس توسط استاد افشاری

 

 

 

ناظرداخلی

 

 

 

 

 

 

جدول برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

رئیس کار گروه : دکتر صفائی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

بزهکاری اطفال و نوجوانان

 


کتاب حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، دکتر نیازپور، نشر میزان، سال ۹۳

کتاب حقوق اطفال و نوجوانان، دکتر رضا زهروی،

 

 

 

۲

فقه استدلالی ۱

 

مقالات علمی و پژوهشی مربط به سرقت، ترور، کلاهبرداری که عموما در کلاس طرح شده است.

 

 

۳

حقوق کیفری بین الملل

 

کتاب حقوق بین الملل کیفری، دکتر سهراب صلاحی، نشر دانش،

کتاب حقوق کیفری بین المللی دکتر محمد جواد شریعت باقری انتشارات جنگل

قانون مجازات، صلاحیت ها

 

 

 

 

ناظرداخلی

 

 

 

 

جدول برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

رشته حقوق بین الملل عمومی

رئیس کار گروه : دکتر صفائی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

حقوق بین الملل کیفری

 

کتاب حقوق کیفری بین المللی دکتر محمد جواد شریعت باقری، انتشارات جنگل

کتاب حقوق بین الملل کیفری، دکتر سهراب صلاحی، نشر دانش،

اساسنامه دیوان بین الملل کیفری و دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق

 

 

 

۲

نقد و بررسی مکاتب  فلسفی در حقوق بین الملل

 

كتاب “سير عقل در منظومه حقوق بين الملل”از دكتر هدايت الله فلسفي و

كتاب “مروري بر مكاتب فلسفي حقوق بين الملل”از دكتر امير ساعد وكيل

 

 

۳

تحلیل محتوا و احکام قضایی و داوری بین الملل

 

کتاب تحلیل محتوای آراء و احکام قضائی و داوری بین‏المللی جلد اول، دکتر علیرضا ظاهری

 

 

 

ناظرداخلی

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  روابط بین الملل

رئیس کارگروه : دکتر گارینه کشیشیان سیرکی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

سیاست خارجی در تئوری و عمل

 

۱- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دهقانی فیروزآبادی، نشر سمت

۲- چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علیرضا ازغندی

۳- چرخه گفتمانی در سیاست خارجی ج. ا. ا. دهقانی فیروزآبادی

۴-آرمانگرایی و واقعگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمدرضا دهشیری

۵- سیاست خارجی ایران، چند گفتار در عرصه های نظری و عملی، سیدمحمدکاظم سجادپور، دفتر مطالعات وزارت خارجه

 

 

۲

نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل

 

۱- کتاب نظریه های متعارض در روابط بین الملل، جیمز دوئرتی  ترجمه علیرضا طیب نشر قومس

۲-کتاب نظریه پردازی در روابط بین الملل دکتر سیف زاده انتشارات  سمت

۳-برچیل، اسکات (۱۳۹۱) نظریه های روابط بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده

۴-مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۴) تحول در نظریه های روابط بین الملل

۵- قوام عبدالعلی (۱۳۹۱) نظریه روابط بین الملل پیشینه و چشم انداز

 

 

۳

ابزارهای نوین در تجزیه و تحلیل روابط بین الملل

 

۱-روش شناسی و ابزار نوین تجزیه و تحلیل در علوم سیاسی و روابط بین الملل، خسرو مزروعی

۲-درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، کالین های، گل محمدی

۳-آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک، ماندانا تیشه یار، مطالعات راهبردی

۴- روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، حاجی یوسفی

۵-رهیافت و روش در علوم سیاسی، عباس منوچهری و همکاران

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  شهرسازی

رئیس کارگروه :دکتر آرش وحید

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

حکمت اسلامی-ایرانی

 

مقالات: ۱) آموز ههای قرآنی و شهر آرمانی اسلام (محمد نقی زاده)؛  2) تأمّلي در چيستي شهر اسلامي (محمد نقی زاده)؛ ۳) تحلیلی بر مطالعه شکل شهر اسلامی (محمد مسعود، احسان بابایی سالانقوچ)؛ ۴) کاربرد چهارچوب نظري علوم اسلامی در نظریه پردازی معماری و شهرسازی (حیدر جهانبخش)؛  5) تحليلي از فضا هاي شهري از تبريز ايلخاني تا اصفهان صفوي (منوچهر فروتن)؛ ۶) الگوی پیدایش شهر و شهرنشینی در تاریخ ایران (شهرام یوسفی فر) ۷) پویش شهر، شهرگرایی و شهرنشینی در قرون سوم تا

پنجم هجری در ایران (حمید رضا پارسی)

 

 

۲

مطالعات تطبیقی  نظریه های جدید شهرسازی

 

منابع برنامه ریزی شهری

•نظریه برنامه ریزی : دیدگاه های سنتی و جدید ، پرویز اجلالی ، مجتبی رفیعیان ، علی عسکری ، انتشارات آگاه ،۱۳۹۴

•دیالکتیک آینده ها ( چشم اندازهای نو برای نظریه برنامه ریزی ) فیلیپ آلمندینگر و تئودور جونز ، ترجمه عارف اقوامی مقدم ، آزاد پیما ، ۱۳۹۴

•درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری ، جهره عبدی دانشپور ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۷(چاپ سوم ۱۳۹۴)

منابع طراحی شهری :

•۲۰۰۶، ریخت شناسی : اقتصاد سیاسی و طراحی شهری ، کاتبرت ، الکساندر ، ترجمه دانیال حقیقی۱۳۹۴

•طراحی شهری : مفاهیم و جریان های معاصر ، تریدیب بنرجی و آناستازیا لوکایتوسیدریس ترجمه رضا بصیری مژدهی و نوید

•سه جلد کتاب “سیراندیشه های شهرسازی ” جهانشاه پاکزاد

 

 

 

۳

روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی

 

۱.       طرح پژوهش ،جان دبیلو کرسول،با ترجمه دانایی فرد یا کیا منش(تفاوتی ندارد)

۲.       فراروش-احمد محمدپور،نشر جامعه شناسان

۳.       روش های کیفی در برنامه ریزی توسعه ،محمد حسین شریف زادگان و سحر ندایی طوسی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

امتحان بصورت کتاب باز خواهد بود.

 

 

 

 

۴

چالش های شهرسازی در ایران

 

براساس متن جزوه ای تدریس شده (که از منابع و تجربیات استاد است)

و سوالات مطروحه از شرایط جامعه کنونی

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  علوم سیاسی جامعه شناسی

رئیس کارگروه : دکتر گارینه کشیشیان سیرکی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

 

 

نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی سیاسی

 

۱- نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، جورج ريتزر، محسن ثلاثي

۲-نظريه اجتماعي کلاسيک، يان کرايب، شهناز مسمي پرست، نشر آگه

۳- نظريه اجتماعي مدرن، يان کرايب، عباس مخبر

۴ – نظريه‌هاي کلاسيک جامعه شناسي، تيم ديليني، صديقي و طلوعي

۵- مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، آرون، ریمون؛ باقر پرهام، تهران، علمی و فرهنگی

 

 

۲

 

 

روش شناسی در علوم سیاسی

 

۱- روش شناسی در علوم سیاسی و روابط بین الملل – دکتر صادق حقیقت

۲- روش شناسی در علم سیاست –  دکتر علی اکبر علیخانی و همکاران

۳- روش و نظریه در علوم سیاسی. مارش و استوکر. ترجمه حاجی یوسفی. پژوهشکده مطالعات راهبردی

۴- رهیافت و روش در علوم سیاسی،  عباس منوچهری و همکاران

۵- هرمنوتیک، ژان گروندن، ترجمه ابوالقاسمی

 

 

۳

 

 

جامعه شناسی سیاسی ایران

 

۱- دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران ، حسین بشیریه

۲- جامعه شناسی اپوزیسیون در ایران، محمدرحیم عیوضی

۳- فرهنگ سیاسی ایران، محمود سریع القلم

۴- جامعه شناسی سیاسی ایران ، علیرضا ازغندی

۵- تضاد دولت و ملت، همایون کاتوزیان

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی

رئیس کارگروه : دکتر گارینه کشیشیان سیرکی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

جامعه شناسی و سیاستگذاری عمومی

 

۱-مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی و سیاستگذاری عمومی، گارینه کشیشیان، علی فلک پور ، انتشارات کانی مهر

۲- سیاست گذاری عمومی .دکتر اشتریان

۳-مبانی سیاست گذاری عمومی .پارسونز

۴- جامعه شناسی سیاسی معاصر. کیت نش

۵- جامعه شناسی سیاسی جدید. خلیل ا… سردارنیا

 

 

۲

مسائل توسعه سیاسی در ایران

 

۱-موانع توسعه سیاسی در ایران. حسین بشیریه

۲. تاملی در مدرنیته ایرانی. میرسپاسی

۳. روشنفکران ایرانی و غرب . مهرزاد بروجردی

۴. توسعه و تضاد . فرامرز رفیع پور

۵. تضاد دولت و ملت . همایون کاتوزیان

 

 

۳

روش شناسی در علوم سیاسی

 

 

۱- روش شناسی در علوم سیاسی و روابط بین الملل – دکتر صادق حقیقت

۲- روش شناسی در علم سیاست –  دکتر علی اکبر علیخانی و همکاران

۳- روش و نظریه در علوم سیاسی. مارش و استوکر. ترجمه حاجی یوسفی. پژوهشکده مطالعات راهبردی

۴- رهیافت و روش در علوم سیاسی،  عباس منوچهری و همکاران

۵- هرمنوتیک، ژان گروندن، ترجمه ابوالقاسمی

 

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  عمران -ژئوتکنیک

رئیس کارگروه : دکتر بابک امین نژاد

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

مهندسی پی پیشرفته

 

مهندسی پی پیشرفته – مؤلف: علی فاخر-ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران– ویراستار: مرضیه ثمره‌حسینی

 

 

 

۲

روشهای اجزاء محدود

 

كتاب روش اجزاء محدود در مهندسي

finite element analysis in engineering

ناشر: دانشگاه بوعلي سينا– نویسنده: اس – اس – رائو

مترجم: دكتر غلامحسين مجذوبي ، ‏مهندس فرزاد فريبا

 

کتاب روش اجزای محدود- نویسنده : ابوالفضل خلخالی ، محمدجواد سرانجام

 

روش اجزای محدود (جلد ۱)- مؤلفان: آر.ال تیلر، اولگردسسیل زینکویچناشر: مرکز نشر دانشگاهیمترجم: هادی افشار

 

 

۳

اندرکنش خاک و سازه

 

اثرات متقابل خاک و سازه

از: ایمان الیاسیان

مبانی اندرکنش خاک و سازه– مؤلفان: شیماسادات حسینی، علی قنبری– ناشر: دانشگاه خوارزمی

مباني اندركنش ديناميكي خاك و سازه

dinamic soil-structure interaction

ناشر: صانعي شهميرزادي- نویسنده: جان پي ولف

مترجم: عليرضا مرتضايي ، هادي شاهرخي فرد ، پويا طاهري

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  عمران سازه

رئیس کارگروه :دکتر بابک امین نژاد

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

تحليل غير ارتجاعي سازه ها

 

تحليل غير ارتجاعي سازه ها – جمشيدي-ناشر :سيماي دانش  مولف :مرتضي جمشيدي

 

كتاب تحليل غير ارتجاعي سازه ها با استفاده از نم‌افزار SEISMOSTRUCT ناشر: دانش اترك نویسنده: مهدي عليرضايي

 

تحليل غير ارتجاعي جامدات و سازه ها باته (عابدي) دانشگاه سهند ناشر : دانشگاه صنعتي سهند-مولف :يورگن باته-ميلوش كوجيچ – مترجم :كريم عابدي

 

 

۲

ساختمان هاي بلند

 

سازه های بلند نوشته استفورد اسمیت و آلکس کوئل ترجمه دکتر حاجی کاظمی

 

 

۳

محاسبات نرم

 

جزوه درس و مطالب ارائه شده در کلاس و

محاسبات نرم در مهندسي عمران ناشر :دانشگاه سمنان-مولف :حسين نادرپور

محاسبات نرم و عصبی – فازی (یک روش محاسباتی برای یادگیری و هوش ماشین)ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای-مترجمان: سعید ستایشی، شهاب‌الدین شمشیربند

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  عمران -مدیریت ساخت

رئیس کارگروه :دکتر  بابک امین نژاد

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

برنامه ريزي و کنترل پروژه

      مدیریت و کنترل پروژه علی حاج شیرمحمدی برنامه ريزي و كنترل پروژه-مجتبی گلشنی اصل

 

 

۲

مديريت و مقررات پيمان

 

اصول مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح ای عمرانی اثر روانشادنیا-راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت در طرح های عمرانی اثر فرشادفر

 

 

۳

مديريت نگهداري پروژه هاي عمراني

 

 

مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی-نويسنده: منوچهر بهرويان-هادی واقفی-طاهره خدامی-انتشارات: نارسيس

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  مهندسی کامپیوتر نرم افزار

رئیس کارگروه : دکتر علی هارون آبادی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

موتورهای جستجو و وب کاوی

  [۱] Bing Liu, Web data mining, Second edition, Springer, 2011.

[۲] Charu C., Aggarwal, Recommender Systems, Springer, 2016.

[۳] Anthony Scime, Web Mining: Applications and Techniques, Idea Group Publishing, 2005.

 

 

۲

متدلوژی ایجاد نرم

افزار

  [۱] AMBLER, S. W. 1998. Process Patterns: Building Large-Scale Systems Using Object Technology. Cambridge University Press, New York, NY.

[۲] AMBLER, S. W., NALBONE, J., AND VIZDOS, M. J. 2005. The Enterprise Unified Process: Extending the Rational Unified Process. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

[۳] COCKBURN, A. 2006. Agile Software Development: The Cooperative Game, 2nd ed. Addison-Wesley, Reading, MA.

[۴] OMG. 2003. Model Driven Architecture (MDA) Guide. Object Management Group (OMG). Available online at http://www.omg.org/cgi-bin/doc?omg/03-06-01.

[۵] OMG. 2007. Software and Systems Process Engineering Meta model Specification (v2.0). Object Management Group (OMG). Available online at http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/2007-11-01.

[۶] RALYTÉ, J., BRINKKEMPER, S., AND HENDERSON-SELLERS, B. (Eds.). 2007. Situational Method Engineering: Fundamentals and Experiences. Springer, New York, NY.

[۷] RAMSIN, R., AND PAIGE, R. F. 2008. Process-centered review of object-oriented software development methodologies. ACM Computing Surveys 40, 1 (February), Article 3, 89 pages.

[۸] SHOVAL, P. 2007. Functional and Object Oriented Analysis and Design: An Integrated Methodology. Idea Group Publishing, Hershey, PA.

 

 

۳

نظریه اطلاعات و کدینگ

 

۱) MacKay, David JC. Information theory, inference and learning algorithms. Vol 7. Cambridge: Cambridge university press, 2003.

۲) Cover, Thomas M. and Joy A. Thomas. Elements of information theory. John Wiley & Sons, 2012.

 

 

 

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  مالی-مهندسی مالی

رئیس کارگروه : دکتر زهره حاجیها

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

مباحث پیشرفته در ابزارهای مالی اسلامی

 

کتاب اخلاق کسب و کار از دیدگاه اسلام تالیف رفیق عیسی بیکن ترجمه دکتر هاشم نیکومرام و دکتر مهدی معدنچی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) تالیف      دکتر سید عباس موسویان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام

 

 

 

۲

اقتصاد سنجی مالی پیشرفته

 

Introductory Econometrics for Finance Chris Brooks.نویسنده

Cambridge University press  انتشارات:(پنج فصل اول )

مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی ( تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی ) جلد اول ، نویسنده : کریس بروکز ، مترجم : احمد بدری ، عبدالحمید الباقی ، انتشاران : نص (فصلهای ۱ تا۳ )

مبانی اقتصاد سنجی ، جلد اول ،نویسنده دامدار گجراتی ، مترجم : حمید ابریشمی ، انتشارات ،

 

 

۳

قیمت گذاری پیشرفته ابزار های مشتقه

 

۱-قیمت گذاری ابزار مشتقه (مولفان میر فیض فلاح شمس و همکاران ) انتشارات ترمه ،سال چاپ ۱۳۹۸

۲- “Options, Futures, and other Derivatives” John C. Hull, 9th Edition (2015)

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Mechanics of Futures Markets

Chapter 4. Interest Rates

Chapter 5. Determination of Forward and Futures Prices

Chapter 6. Interest Rate Futures

Chapter 7. Swaps

 

 

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  مدیریت آموزشی

رئیس کارگروه : دکتر مجتبی معظمی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز

 

۱-سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (دکترمهدی ایران نژاد پاریزی و دکترپرویز ساسان گهر)انتشارات بانک مرکزی

۲- مبانی سازمان و مدیریت (دکتر مجتبی معظمی)انتشارات سایلان

 

 

 

۲

مبانی اجتماعی و اقتصادی مدیریت آموزش

 

۱- مبانی و اصول مدیریت آموزشی، دکتر غلامرضا شمس

۲-  طراحی و توسعه سازمان، دکتر مهدی باقری

۳- مدلهای مرتبط با عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر کیفیت آموزش

۴- اقتصاد آموزش و پرورش، دکتر محمود توسلی-دکتر محمدرضا آهنچیان

 

 

 

۳

روشهای برنامه ریزی آموزش در توسعه ملی و منطقه ای

 

۱-ارزشیابی طرحها و برنامه‌های آموزشی برای توسعه، ترجمه دکتر خدایا ابیلی، تهران: موسسه بین‌المللی روشهای آموزشی بزرگسالان.

۲-آموزش برای توسعه پایدار (راهی برای پاسخگویی به سیاستهای نوین)، ترجمه سیف الله فرمحمدی و همکاران، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

 

 

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی – مدیر گروه دکتر علیرضا روستا

ردیف

نام درس

ممتحن کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

رفتار مصرف کننده پیشرفته

 

 

•رفتار مصرف کننده ،شیفمن ،ترجمه مسعود کرمی ،

•رفتار مصرف کننده ،هاوکینز ،ترجمه روستا

 

 

 

۲

تحقیقات بازاریابی پیشرفته

 

• تحقیقات بازاریابی،نارش مالهوترا، ترجمه کامبیزحیدرزاده

•روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی ، بهار تیمورپور، مقصود فراستخواه

 

 

۳

بازاریابی صنعتی پیشرفته

 

•بازاریابی صنعتی ،کریشنا هاوالدار،ترجمه محمدعلی عبدالوند ،هاشم نیکومرام

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

جدول برنامه کارگروه تخصصی  آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته مدیریت دولتی خط مشی گذاری عمومی – دکتر علیرضا روستا

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

تحلیل رفتاری در سازمان های اداری

 

*Aging,Obsolescence and Organizational Innovation

*Underestanding and managing misbehavior in organizations

*Behavioral Ethics in Organizations :A Review

*Emerging Positive in Organizational Behavior

*Knowledge work as organizational

Behavior

*مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته – نویسنده : حسن زارعی متین

 

 

۲

نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

 

*تئوری های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی _ دکتر رحمان سرشت

 

 

۳

تئوری های خط مشی گذاری عمومی

 

*تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی – تالیف :دکتر الوانی

*فرآیند خط و مشی گذاری عمومی – تایف : دکتر الوانی و فتاح شریف زاده

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  مدیریت صنعتی-مالی

رئیس کارگروه :دکتر کیامرث فتحی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی (حضوری)

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی (حضوری)

۱

علم مدیریت فازی

 

–          علم مدیریت فازی دکتر عادل آذر

–          کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت و مهندسی(کلاسیک و فازی)   عباس پور اسفدن ، قنبر ، ناشر : اساتید برتر ، فصل چهارم و پنجم

–          تکنیک های نوین تصمیم گیری دکتر مومنی انتشارات دانشگاه تهران

–          منابع  وزارت علوم

 

 

۲

مدل سازی ریاضی در مدیریت مالی

 

–          مدلسازی ریاضی (دکتر محمد رضا مهرگان)

–          پژوهش های عملیاتی ریچارد برانسون- فصل اول (مجید پسران قادر و همکاران)

–          مطالب ارائه شده در کلاس (جزوه مدلسازی ریاضی) (دکتر محمود مدیری)

–          منابع وزارت علوم

 

 

 

۳

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

 

 

–          کتاب مدیریت سرمایه گذاری ترجمه دکتر رضا طهرانی و عسگر نوربخش.

–          – منابع وزارت علوم

–           

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  مدیریت فناوری اطلاعات  کسب و کار هوشمند

رئیس کارگروه : دکتر کیامرث فتحی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی (حضوری)

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی (حضوری)

۱

مدیریت شبکه و امنیت در فضای تبادل داده

 

EMERGING CYBER THREATE REPORT 2016

–  Managing Risk and Information Security-Malcolm W Harkins

– Ultra Large Scale Systems

–          مطالب تدریس شده در کلاس

–          منابع  وزارت علوم

 

 

۲

کسب و کار هوشمند

 

–          Business Intelligence :A managerial Approach (2nd Edition)

–          Ramesh Sharda & Dursun Delen Efraim Turban ,David King , 2013 , Publisher : pearson

–          -منابع  وزارت علوم

 

 

 

۳

شبکه های عصبی مصنوعی

 

 

–          کتاب یادگیری ماشین ، شبکه های عصبی و هوش مصنوعی ، فیل کیم ؛ ترجمه دکتر صدیق رئیسی ، انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

–          منابع وزارت علوم

 

 

 

 

ناظر داخلی:

 

 

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  معماری

رئیس کارگروه :دکتر محمد قمیشی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

مطالعات تطبیقی در معماری

 

 

مانیاگو لامپونیانی، ویتورو (۱۳۸۴)، معماری، شهرسازی قرن بیستم. ترجمه لادن اعتضادی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی (ص ۷۲-۱۰۲)

کاپن، دیوید اسمیت (۱۳۸۸) مبانی نظری معماری ترجمه علی یاران، تهران انتشارات شهیدی جلد سوم چاپ اول ( ص ۱۰۹-۱۳۲)

گاردنر، هلن (۱۳۸۵) هنر در گذر زمان ترجمه محمد تقی فرامرزی تهران انتشارات آگاه چاپ هفتم ( ص ۵۶۰-۵۶۶)

سروشیانی، سهراب و شافعی، بیژن و دانیال، ویکتور (۱۳۸۷) معماری وارطان هوانسیان تهران انتشارات دید چاپ اول (ص ۱۳-۳۷)

سروشیانی، سهراب و شافعی، بیژن و دانیال، ویکتور (۱۳۸۷  معماری کریم طاهرزاده بهزاد تهران انتشارات دید چاپ اول (ص ۱۳-۴۷)

دانیل ویکتور و شافعی، بیژن و سروشیانی، سهراب (۱۳۸۲) معماری نیکلای مارکف تهران انتشارات دید  چاپ اول ( ص ۱۱-۲۵)

 

 

 

۲

قلمرو جامعه شناسی در معماری

 

۱. ناتالی هینک ۱۳۹۶، جامعه شناسی هنر، نشر آگه، ترجمه ی عبدالحسین نیک گوهر

۲. موشتوری، آنتینگون ۱۳۹۴، جامعه شناسی مخاطب در حوزه ی فرهنگی  و هنری، نشر نی.

۳. Mendes, Maria Manuela, Sa, Teresa, Cabral, Joao (Eds.); 2017; Architecture and the social science, Inter-and multidisciplinary approaches between social and space.

۴. مقالات بررسی شده در کلاس

 

 

 

۳

اقلیم و معماری

 

۱.       LEED  معیاری برای ساختمان سبز (۱۳۹۴) محمد رضا سلطاندوست انتشارات یزدا

۲.       طراحی اقلیمی: اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان.  (1392) دونالد واتسون، کنت لیز، محمد رضا مهدوی وحید قبادیان انتشارات دانشگاه تهران

۳.       بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران (۱۳۹۲) وحید قبادیان انتشارات دانشگاه تهران

۴.       مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی در مصرف انرژی

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

رئیس کارگروه : دکتر میترا نعیمی

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

شبکه های عصبی

 

۱. Fundamentals of neural networks, Fausett, L., Prentice-Hall New Jersey,1994

 

۲. Neural networks, A comprehensive foundation, Haykin, S., Macmillan College Pub. Co., New York,1994

 

 

۲

پردازش سیگنال های پزشکی

 

۱.R.M. Rangayyan, Biomedical Signal Analysis: A Case-Study Approach, Wiley, New York, NY, 2015

 

۲.E. N. Bruce, Biomedical Signal Processing and Signal Modeling, Wiley, New York, NY, 2001

 

۳.M. Akay, Biomedical Signal Processing, Academic, San Diego, CA, 1990

 

۴.Schaum’s Outline of Theory and Problems of Probability, Random Variables, and Random Processes,

mcGraw-Hill-1997

 

 

 

۳

ابزار دقیق بیومدیکال

 

J.  Webster, Medical instrumentation:  application and design:  Wiley & Sons, 2009

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  صنایع

رئیس کارگروه : دکتر وحید برادران

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

برنامه ریزی غیرخطی

 

۱-رنامه‌ریزی غیرخطی (نامقید) در تحقیق در عملیات، محمدجواد اصغرپور، انتشارات دانشگاه تهران

۲- بهینه‌سازی غیرخطی، محمدابراهیم محمد پورزرندی، انتشارات دانشگاه تهران

۳-Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C. M. Shetty, Wiley.

 

 

۲

مدیریت کیفیت جامع

 

۱. Total Quality Management (TQM)

Principles, Methods, and Applications

By Sunil Luthra, Dixit Garg, Ashish Agarwal, Sachin K. Mangla

۲. Total Quality Management

by Dale H. Besterfield

 

 

۳

کنترل کیفیت آماری پیشرفته

 

۱-کنترل کیفیت آماری، داگلاس سی منتکومری، ترجمه رسول نورالسنا، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

۲- کنترل کیفیت آماری، سید محمدتقی فاطمی قمی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر

۳- کنترل کیفیت آماری، عباس سقایی و شکاری، انتشارات مهربان

 

 

ناظر داخلی

 

  

 

برنامه کارگروه تخصصی آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

رشته  عمران مهندسی ومدیریت منابع آب

رئیس کارگروه : بابک امین نژاد 

 

ردیف

نام درس

ممتحن

کتبی و شفاهی

منابع درسی

تاریخ برگزاری آزمون کتبی

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی

۱

تغییر اقلیم و گرمایش جهان

 

منابع آزاد می باشد

 

 

۲

فرسایش، رسوب و آبخیزداری

 

جزوه درسی  

 

نام کتاب : مبانی نظری و عملی هیدرولیک انتقال رسوب (و/۲)

مولف کتاب : محمود شفاعی بجستان

ناشر: دانشگاه شهید چمران

 

فرسایش و رسوبگذاری- مؤلف: پیر‌وای جولین ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران مترجمان: جواد فرهودی، مهدی اسمعیلی‌ورکی ویراستار: فرشاد رضوان

 

کتاب فرسایش و رسوبگذاری پیر جولین – ویرایش اول و دوم

Erosion and Sedimentation – 1st and 2nd Edition

 

مهندسی رسوب

مؤلف: ویتو.ای ونونی ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران مترجمان: محسن نصرآبادی، محمدحسین امیدزبان: فارسی

 

 

۳

هیدرولیک محاسباتی

 

دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک

ناشر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مولف: سیدرضا صباغ یزدی – فاطمه زندی گوهر ریزی

 

کتاب هیدرولیک محاسباتی

مؤلف: کریستوفر کوتیتاس ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیرمترجم: احمد طاهرشمسی

 

هیدرولیک محاسباتی: روش‌های عددی و مدل‌سازی

ناشر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)مترجمان: آرتمیس معتمدی، مجید گلویی، فواد گیلانه‌ئی

 

مروری بر هیدرولیک محاسباتی

مؤلف: رسول دانشفراز-ناشر: دانشگاه مراغه -ویراستار: یوسف حسن‌زاده

 

 

 

ناظر داخلی

 

 

دکمه بازگشت به بالا