لیست رشته ها

لیست رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

لیست رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

ردیف

کارشناسی پیوسته

کد محل

کارشناسی ناپیوسته

کد محل

کاردانی پیوسته

کد محل

کاردانی ناپیوسته

کد محل

۱

علوم ورزشی

۶۱۹

حسابداری

۶۱۹

نرم افزار کامپیوتر

۶۱۹

حسابداری

۶۱۹

۲

حقوق

۷۹۹

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

۶۱۹

حسابداری

۸۵۰

 

 

۳

حسابداری

۷۹۹

معماری

۶۱۹

 

 

 

 

۴

مهندسی کامپیوتر

۷۹۹

مهندسی اجرایی-عمران

۶۱۹

 

 

 

 

۵

هتلداری

۷۹۹

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

۸۵۰

 

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا